1. SAMAK-begreppet

”SAMAK – Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté” är namnet på arbetarrörelsens gemensamma och samordnade facklig-politiska verksamhet i Norden. Samarbetet i den nordiska arbetarrörelsen sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden. Den första nordiska arbetarkongressen ägde rum i Göteborg år 1886. Namnet SAMAK har använts sedan 1932.

2. Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationerna i SAMAK är följande:

 • De socialdemokratiska partierna i Sverige, Finland, Island, Norge och Danmark samt Färöarna, Grönland   och Åland.
 • Landsorganisationerna i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island.

De respektive medlemsorganisationerna deltar i samarbetet på likvärdig grund.

3. Adjungerade

De nordiska samarbetsorganen för ungdoms- och kvinnorörelserna samt s-gruppen i Nordiska rådet är adjungerade till SAMAKs årsmöten och den nordiska arbetarkongressen.

4. Mål med samarbetet

Det är varken möjligt eller önskvärt att fastställa målet med SAMAK-samarbetet in i minsta detalj. Handlingsfrihet är nödvändigt i det nordiska samarbetet och samarbetet sker därför med utgångspunkt i medlemsorganisationernas engagemang och grundsyn.

Målet med SAMAKs verksamhet är därför följande:

 • Att stärka och utveckla den nordiska arbetarrörelsens samarbete kring såväl nationella, europeiska som internationella politiska frågor – politiskt, fackligt och organisatoriskt.
 • Att stärka och utveckla arbetarrörelsens roll – politiskt, fackligt och organisatoriskt – i det nordiska samarbetet.
 • Att främja det fackligt-politiska samspelet och hävda de socialdemokratiska värdena i Norden och i de europeiska och internationella sammanhang inom vilka medlemsorganisationerna är verksamma.
 • Att stämma av synpunkter och erfarenheter, formulera gemensamma ståndpunkter och handlingslinjer samt program för den nordiska arbetarrörelsen i frågor av central betydelse för såväl socialdemokratisk politik i allmänhet som för arbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.
 • Att initiera en samnordisk diskussion om framtidsfrågor.
 • Att utveckla kontakterna mellan de olika organisationerna inom arbetarrörelsen i Norden.
 • Att bygga ut kontakterna och utbytet med nordisk, europeisk och internationell socialdemokrati och fackföreningsrörelse.

5. Organisation och arbetsformer

Medlemsorganisationernas samarbete och gemensamma verksamhet bygger på följande institutioner och aktiviteter:

Den nordiska arbetarkongressen Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté:

 • Årsmöten
 • Ordförandemöten
 • Parti- och LO-sekreterargruppen
 • Aktuella arbetsgrupper
 • Den utrikes- och säkerhetspolitiska gruppen
 • EU-gruppen
 • Det parlamentariska arbetet
 • Sekretariatsfunktionen
 • Samnordiska konferenser
 • Samnordiska tjänstemannadiskussioner
 • Bilaterala kontakter
 • Lokalt och regionalt samarbete
 • Arbetarrörelsens övriga nordiska arbete

Jämställdhetsperspektivet ska vara genomgående i alla dokument från SAMAK och arbete som SAMAK utför.

6. De nordiska arbetarkongresserna

Den nordiska arbetarkongressen hålls vart fjärde år under sommaren och cirkulerar mellan länderna. Kongressen samlar upp till 20 delegater från var och en av SAMAKs medlemsorganisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt upp till 5 delegater från varje medlemsorganisation på Island, Grönland, Färöarna och Åland.

Kongressens syfte är:

 • att vara ett forum för röstning och diskussion för den nordiska arbetarrörelsen när det gäller centrala samhällsfrågor
 • att behandla frågor, handlingslinjer och program för såväl aktuella som mer långsiktiga mål
 • att värdera det samarbete som hittills bedrivits och fastställa riktlinjer för det fortsatta samarbetet – fackligt, politiskt och organisatoriskt.

Vid röstning på den nordiska arbetarkongressen har varje medlemsorganisation 20 röster respektive 5 röster.

7. SAMAKs ordförandeskap, årsmöten och ordförandegruppen

SAMAKs årsmöte hålls vanligen i mitten av januari med 4 delegater från var och en av SAMAKs medlemsorganisationer. Årsmötet cirkulerar mellan länderna Varje kongressperiod hålls det ett särskilt möte med arbetarrörelsen från Östersjöländerna. Det hålls endast i undantagsfall årsmöten de år då det är nordisk arbetarkongress.

Möten mellan ordförandena för SAMAKs medlemsorganisationer hålls 1–2 gånger om året. Man försöker att hålla ett av dessa möten i samband med Nordiska rådets session. SAMAKs ordförande kallar till mötena.

Ordförandeskapet för SAMAK löper på två år och cirkulerar mellan länderna.

Uppgiften för SAMAKs ordförande, årsmötena och ordförandegruppen är att medverka till att målet med samarbetet realiseras genom politiska, fackliga och organisatoriska initiativ.

Årsmötena antar handlingsplanen för SAMAK, aktuella politiska utlåtanden och program. Nordiska rådets S-grupp och de socialdemokratiska nordiska samarbetsministrarna har dessutom möjlighet att informera om sin verksamhet i samband med årsmötena.

Man säkerställer nära och regelbundna kontakter mellan SAMAKs ordförande och SAMAKs sekretariat.

8. Parti- och LO-sekreterargruppen

Parti- och LO-sekreterargruppen samlar partisekreterarna i de socialdemokratiska partierna och motsvarande förtroendevalda/folkvalda i landsorganisationerna.

Parti- och LO-sekreterargruppen utgör den löpande styrelsen för samarbetet inom SAMAK, och deras uppgift är att:

 • följa samarbetet och fortlöpande ta nödvändiga initiativ, såväl politiskt som organisatoriskt
 • förbereda och verkställa beslut i ordförandegruppen, SAMAKs årsmöten och den nordiska arbetarkongressen
 • fastställa budgetar och godkänna räkenskaper för SAMAK.

Parti- och LO-sekreterargruppen väljer SAMAKs generalsekreterare och upprättar de detaljerade anställningsvillkoren. Dessa följer som utgångspunkt förhållandena i den medlemsorganisation där generalsekreteraren har sin dagliga placering. Parti- och LO-sekreterargruppen träffas 3–4 gånger om året. Dessutom hålls det en årlig träff för partisekreterarna. Dessa möten förbereds av SAMAKs generalsekreterare.

9. Arbetsgrupper

SAMAKs arbetsgrupper utses av ordförandemötet eller Parti- och LO-sekreterargruppen, som också utser ordförandena för de enskilda arbetsgrupperna.

Arbetsgrupperna ska fungera som en resurs för samarbetet, utföra bestämda uppgifter och komma med förslag. Arbetsgrupperna har samtidigt en viktig roll i att stämma av synpunkter och utbyta erfarenheter. Arbetsgrupperna tillsätts vanligtvis för en begränsad tidsperiod. Arbetsgrupperna skickar vidare rapporter och förslag på fortsatta aktiviteter till årsmötet, ordförandemötena eller Parti- och LO-sekreterargruppen.

Grundläggande uppgifter för SAMAKs arbetsgrupper är:

 • att följa den aktuella utvecklingen – nationellt, nordiskt och internationellt – och utbyta information och erfarenheter – samt stämma av synpunkter
 • att inspirera till ett ökat nordiskt utbyte och diskussion genom seminarier, rapporter och på annat sätt
 • att vid behov utarbeta rapporter och förslag till vidare initiativ på uppdrag av den nordiska arbetarkongressen, ordförandemötena, Parti- och LO-sekreterargruppen eller SAMAKs generalsekreterare.

S-gruppen i Nordiska rådet följer vanligtvis dessa arbetsgrupper.

Följande aktuella grupper är för närvarande tillsatta:

 • Sedan år 2012 har projektet Nordiska modellen, Nordmod2030 pågått med syfte att fördjupa kunskapen om arbetsmarknadens och välfärdens utmaningar samt lösningar.

Utöver det tillkommer:

 • SAMAKs EU-arbetsgrupp, som sammanträder 2–3 gånger om året och arbetar fortlöpande med avstämning av synpunkter och utbyte av erfarenheter när det gäller den nordiska arbetarrörelsens agerande i EU. Arbetsgruppen ska i synnerhet skapa förståelse för nordiska synpunkter när det gäller arbetarrörelsen i EU:s ordförandeskapsland. Arbetsgruppen följer också arbetet i PES, EFS.
 • SAMAKs utrikes- och säkerhetspolitiska grupp, som har funnits sedan 1960-talet, sammanträder regelbundet årligen. Gruppen består av centrala utrikespolitiska aktörer från de socialdemokratiska partierna i Norden. Partiernas internationella sekreterare och SAMAKs generalsekreterare håller samordningsmöten som en förlängning av mötena i gruppen. Det är dessutom generalsekreterarens uppgift att främja dialog och samarbete mellan partierna och landsorganisationerna kring utrikespolitiska frågor av gemensamt intresse.
 • SAMAKs S-Akademin, samlar sedan år 2006 årligen personer som har eller förväntas få ledande positioner i arbetarrörelsen. Syftet är att erhålla fördjupade kunskaper om vad som händer i Norden, utbyta erfarenheter och lära känna varandra i de andra nordiska länderna.

10. SAMAKs sekretariatsfunktion

SAMAKs sekretariat består av SAMAKs generalsekreterare och tillhörande administrativ kapacitet.

Generalsekreteraren väljs av SAMAKs Parti- och LO-sekreterargruppen för 4 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningsvillkoren fastställs också av Parti- och LO-sekreterargruppen och samtidigt avgörs placeringen av SAMAKs sekretariat.

Sekretariatets uppgift är:

 • att intensifiera samarbetet mellan de nordiska socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna eller deras socialdemokratiska grupper
 • att sätta igång och effektivisera de bi- och multilaterala kontakterna inom den nordiska arbetarrörelsen
 • att upprätthålla SAMAKs hemsida och delta i sociala medier
 • att medverka till Islands samt Ålands, Grönlands och Färöarnas delaktighet i SAMAK-samarbetet
 • att samarbeta med S-gruppen i Nordiska rådet och socialdemokraterna i Nordiska ministerrådet
 • att utveckla kontakter och utbyte med europeiska socialdemokrater samt europeisk fackföreningsrörelse – i synnerhet i syfte att skapa förståelse för nordiska synpunkter på den fortsatta europeiska utvecklingen.

SAMAKs generalsekreterare följer relevanta möten i PES – det europeiska socialistpartiet, inom den internationella arbetarrörelsen, Europeiska fackliga samorganisationen, Fria fackföreningsinternationalen samt FEPS, Foundation for European Progressive Studies.

SAMAKs generalsekreterare ska ha kontinuerlig kontakt och samråd med SAMAKs ordförande. När frågor om den löpande verksamheten kräver direkta samråd sker detta med partisekreteraren i den medlemsorganisation som har ordförandeskapet eller i Parti- och LO-sekreterargruppen.

11. Bilaterala kontakter

Kontakterna mellan två eller flera länder är en viktig del av samarbetsmönstret, till exempel genom studiebesök, samarbete i särskilda frågor eller i gemensamma arbetsgrupper. SAMAKs generalsekreterare medverkar vid etableringen av sådana kontakter.

12. Ekonomi

SAMAKs medlemsorganisationer betalar en årlig avgift som fastställs närmare i Parti- och LO-sekreterargruppen. Budgeten utarbetas av sekretariatet och behandlas löpande av Parti- och LO-sekreterargruppen.

Den ekonomiska förvaltningen och revisionen har den organisation hand om där sekretariatet har sitt säte.

 

SAMAKs vedtekter ble sist endret 28. januar 2014.