SAMAKs stadgar

 

 1. Namn och karaktär

”SAMAK – Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté” är namnet på arbetarrörelsens gemensamma och samordnade facklig-politiska verksamhet i Norden.

SAMAK är en framtidsrättad samarbetsorganisation som sätter medlemsorganisationerna i fokus och tar sin utgångspunkt i deras engagemang och grundsyn.

 1. Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationerna i SAMAK är följande:

 • De socialdemokratiska partierna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
 • Landsorganisationerna, och dess motsvarigheter, i Danmark, Finland, Island Norge och Sverige.

De respektive medlemsorganisationerna deltar i samarbetet på likvärdig grund.

 1. Mål med samarbetet

SAMAKs uppgift är att stärka arbetarrörelsen i Norden.

Målen med SAMAKs verksamhet är:

 • att stärka den nordiska arbetarrörelsen politiskt, fackligt och organisatoriskt,
 • att främja det fackligt-politiska samarbetet, dela erfarenheter och formulera gemensamma ståndpunkter och handlingslinjer i frågor av central betydelse,
 • att vidareutveckla den nordiska modellen utifrån förändringar på arbetsmarknad, arbetslivets villkor och offentlig välfärd genom kunskapsutbyte,
 • att utveckla den nordiska arbetarrörelsens samarbete kring såväl nationella, europeiska som internationella politiska och fackliga frågor,
 • att utifrån ett hållbarhetsperspektiv driva en initierad samnordisk diskussion om framtidsfrågor.
 1. Organisation och arbetsformer

Medlemsorganisationernas samarbete och gemensamma verksamhet bygger på följande institutioner och aktiviteter, som beslutas av styrelsen:

 • Arbetarkongressen
 • Årsmöten
 • Ordförandeskap och ordförandemöten
 • Styrelsen
 • Permanenta arbetsgrupper
 • Aktuella arbetsgrupper
 • Sekretariatsfunktionen

Jämställdhets- och hållbarhetsperspektivet ska vara genomgående i alla dokument från SAMAK och arbete som SAMAK utför.

 1. De nordiska arbetarkongresserna och årsmöten

SAMAKs nordiska arbetarkongress og SAMAKs årsmöten er SAMAKs översta organ. Kongressen och årsmötena antar stadgarna, politiska utlåtanden och ledarskapsprogram.

Kongressens särskilda syfte är:

 • att vara ett forum för diskussion och utveckling av den nordiska arbetarrörelsen när det gäller centrala samhällsfrågor,
 • att behandla frågor, handlingslinjer och program för såväl aktuella som mer långsiktiga mål,
 • att värdera det samarbete som hittills bedrivits och fastställa riktlinjer för det fortsatta samarbetet – fackligt, politiskt och organisatoriskt.

Den nordiska arbetarkongressen hålls vart tredje år och däremellan hålls SAMAKs årsmöten. Arbetarkongressen och årsmötena cirkulerar mellan länderna och sker normalt i januari.

Kongressen samlar upp till 10 delegater, medan årsmötena samlar 5 delegater, från var och en av SAMAKs medlemsorganisationer i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt upp till 5 delegater från varje medlemsorganisation på Island, Grönland, Färöarna och Åland.

Vid röstning på den nordiska arbetarkongressen och årsmötena har varje medlemsorganisation 10/5 röster respektive 5/3 röster.

 1. SAMAKs ordförandeskap

Ordförandeskapet för SAMAK löper på ett år och cirkulerar mellan länderna. SAMAKs ordförandeskap innehas av partiledaren i det aktuella medlemslandet.

Inkommande ordförandeskapet arbetar tillsammans med generalsekreteraren fram ett ledarskapsprogram för kommande året.

Möten mellan ordförandena för SAMAKs medlemsorganisationer hålls 1–2 gånger om året. Ett av dessa möten sker i samband med SAMAKs kongress eller årsmöte.

 1. Styrelsen

Styrelsen består av partisekreterarna i de socialdemokratiska partierna och motsvarande förtroendevalda i landsorganisationerna. Partisekreteraren i ordförandelandet är styrelsens ordförande och motsvarande förtroendevald i den fackliga organisationen dess vice ordförande.

Styrelsen träffas minst 3 gånger om året och deras uppgift är att:

 • följa samarbetet och fortlöpande ta nödvändiga initiativ, såväl politiskt, kring fackliga perspektiv som organisatoriskt,
 • förbereda och verkställa beslut i ordförandegruppen, SAMAKs årsmöten och den nordiska arbetarkongressen,
 • fastställa budgetar och godkänna räkenskaper för SAMAK,
 • utse SAMAKs generalsekreterare.
 1. Arbetsgrupper och aktiviteter

SAMAKs arbetsgrupper utses av styrelsen, som också utser ordförandena för de enskilda arbetsgrupperna och fastställar mandatet.

SAMAKs permanenta arbetsgrupper ãr:

 • EU/EES-arbetsgruppen. Gruppen sammanträder regelbundet och arbetar fortlöpande med avstämning av synpunkter och utbyte av erfarenheter när det gäller den nordiska arbetarrörelsens agerande i EU/EES. Arbetsgruppen ska i synnerhet skapa förståelse för nordiska synpunkter när det gäller arbetsmarknad och sociala frågor i Europasamarbetet. I arbetsgruppen deltar S-gruppen i Nordiska rådet och arbetsgruppen följer också arbetet i PES och EFS.
 • Utrikes- och säkerhetspolitiska gruppen. Gruppen sammanträder regelbundet. Gruppen består av centrala utrikespolitiska aktörer från de socialdemokratiska partierna i Norden.

Grundläggande uppgifter för SAMAKs permanenta arbetsgrupper är:

 • att följa den aktuella utvecklingen – nationellt, nordiskt, europeiskt och internationellt – och utbyta information och erfarenheter,– samt stämma av synpunkter,
 • att inspirera till ett ökat nordiskt utbyte och diskussion genom seminarier, rapporter och på annat sätt,
 • att vid behov utarbeta rapporter och förslag till vidare initiativ på uppdrag av styrelsen.

Dessutom kan det tilsättas aktuella arbetsgrupper, som följer och fördjupar kunskapen om ett fackligt-politiskt sakområden kan tillsättas med särskilda direktiv för en bestämd tidsperiod.

Kontakterna mellan två eller flera länder är en viktig del av samarbetsmönstret, till exempel genom studiebesök, samarbete i särskilda frågor eller i gemensamma arbetsgrupper. SAMAKs generalsekreterare medverkar vid etableringen av sådana kontakter.

 1. SAMAKs sekretariatsfunktion

SAMAKs sekretariat består av SAMAKs generalsekreterare och tillhörande administrativ kapacitet.

Generalsekreteraren utses av styrelsen för 3 år med möjlighet till förlängning i max 3 år. Anställningsvillkoren fastställs också av styrelsen och samtidigt avgörs placeringen av SAMAKs sekretariat.

Generalsekreterarens uppgift är:

 • att utveckla SAMAKs politiska agenda i enlighet med stadgans angivna målen,
 • att genomföra SAMAKs verksamhet och aktiviteter i enlighet med av styrelsen beslutad verksamhetsplan och budget,
 • att verkställa styrelsens beslut.

SAMAKs generalsekreterare följer relevanta möten med S-gruppen i Nordiska rådet, i PES – det europeiska socialdemokratiska partiet, inom den internationella arbetarrörelsen, Europeiska fackliga samorganisationen, värdsfacket IFS samt FEPS, Foundation for European Progressive Studies.

Generalsekreteraren ska ha kontinuerlig kontakt och samråd med styrelsens ordförande.

 1. Ekonomi

SAMAKs medlemsorganisationer betalar en årlig avgift som fastställs närmare i styrelsen. Budgeten utarbetas av generalsekreteraren och beslutas av styrelsen.

SAMAKs ekonomiska förvaltning och revision beslutas av styrelsen.

 1. Stadgarna

Dessa stadgarna kan ändras av SAMAKs arbetarkongress och årsmöte efter beslut med kvalificerad majoritet. Upplösning av SAMAK kan endast ske efter beslut, med kvalificerande majoritet, på två av varandra följande arbetarkongresser. SAMAKs tillgångar fördelas vid upplösning mellan medlemsorganisationerna.

 

 

SAMAKs stadgar ble beslutat på SAMAKs årsmöte 29. januari 2020.