SAMAK er Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, det vil si samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene. Forkortelsen SAMAK kommer fra «samarbeidskomité».

SAMAKs 24. kongress var samlet på Sørmarka utenfor Oslo 11. - 12. november 2014 og vedtok Sørmarka-erklæringen «Vi bygger Norden».

SAMAKs 24. kongress var samlet på Sørmarka utenfor Oslo 11. – 12. november 2014 og vedtok Sørmarka-erklæringen «Vi bygger Norden».

SAMAKs oppgaver

  • Utvikler nettverk
  • Utdanner tillitsvalgte
  • Utveksler erfaringer
  • Utreder fellestemaer
  • Utformer overordnet politikk

Medlemmene

SAMAKs medlemsorganisasjoner er de sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene i de nordiske landene, samt partiene på Grønland, Færøyene og Åland. Det gir til sammen 13 medlemmer:

SAMAKs medlemsorganisasjoner og fagforbund knyttet til disse representerer om lag 5 millioner medlemmer.

Organer

SAMAKs høyeste organ er Arbeiderkongressen. Arbeiderkongressen er hvert fjerde år, sist på Sørmarka utenfor Oslo 11.-12. november 2014.

SAMAKs årsmøte gjennomføres vanligvis i januar.

Årsmøtet velger SAMAKs leder for to år om gangen.

Parti- og LO-sekretærgruppen styrer SAMAK mellom årsmøtene. Denne møtes tre-fire ganger årlig.

Generalsekretæren leder SAMAKs sekretariat.

Arbeidsgrupper oppnevnes etter behov.

Nordenskolen

Nordenskolen er en utdanning for tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene. Fokuset er opplæring i den nordiske modellens virkemåte og utfordringer.

Nordenskolens første årgang startet opp i november 2015 med ca. 20 deltakere som skal delta i tre samlinger fram til mars 2016.

Sekretariatet

Sekretariatet består av generalsekretær samt ½ årsverk til rådgivning:

Generalsekretær:
Jan-Erik Støstad
E-mail: jes@samak.info
Phone: +47 91 32 75 54

Organisatorisk rådgiver:
Trude Steen
E-mail: trude.steen@samak.info
Phone: +47 24 14 40 83

Sekretariatet ligger nå i Oslo:

SAMAK
c/o Arbeiderpartiet
Postboks 8743 Youngstorget
0028 OSLO
Norway